Pomoc i wsparcie

Rejestracja numeru

Jakie dane są weryfikowane w procesie rejestracji numeru?

W przypadku abonenta będącego osobą fizyczną, weryfikowane są: imię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli go posiada albo nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu.

W przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną sprawdzane są takie dane, jak: firma, numer identyfikacyjny REGON lub NIP, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim.

Czy ta odpowiedź była pomocna? tak nie   4 z 5 uznało to za pomocne
Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami! Powrót do Pomoc i wsparcie