Pomoc i wsparcie

Rejestracja numeru

Dlaczego muszę zarejestrować swój numer?

Zgodnie z zapisami artykułu 43 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych: “Abonent, z wyłączeniem abonenta korzystającego z publicznie dostępnych usług telefonicznych świadczonych za pomocą aparatu publicznego lub przez wybranie numeru dostępu do sieci dostawcy usług oraz abonenta usług przedpłaconych polegających na rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów telewizyjnych drogą naziemną, kablową lub satelitarną, podaje dostawcy usług następujące dane:

  • w przypadku abonenta będącego osobą fizyczną: a) imię i nazwisko, b) numer PESEL, jeżeli go posiada, albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu.

  • w przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną: a) nazwę, b) numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, lub innym właściwym rejestrze”.

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych weszła w życie 2 lipca, natomiast zapisy dotyczące sieci telekomunikacyjnej - 25 lipca 2016 r. Na podstawie zapisów artykułu 60 niniejszej ustawy, użytkownicy usług przedpłaconych, którzy posiadali aktywną kartę przed dniem wejścia ustawy w życie, byli zobowiązani do zarejestrowania wyżej wymienionych danych do dnia 1 lutego 2017 r. W przypadku osób, którym nie udało się dokonać rejestracji w terminie, usługi telekomunikacyjne zostały zablokowane w dniu 2 lutego 2017 r. W Mobile Vikings istnieje możliwość zdjęcia blokady i zarejestrowania numeru po tym terminie, najpóźniej do dnia końca ważności środków na karcie, czyli do 365 dni od ostatniego wykonanego przed odłączeniem doładowania.

Osoby, które nabyły kartę po dniu 25 lipca 2016 r., są zobowiązane do dokonania rejestracji przed aktywacją karty.

Czy ta odpowiedź była pomocna? tak nie   3 z 5 uznało to za pomocne
Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami! Powrót do Pomoc i wsparcie